צו הגנה

צו הגנה הינו צו המוצא  בדרך כלל כנגד בן משפחה ותפקידו הינו מתן סעד זמני בלבד שנועד להגן על בן המשפחה,
מבקש הצו, מפני אלימות פיזית ומסוכנות של בן המשפחה כלפיו מופנה הצו.


העילות למתן צו ההגנה, על פי החוק למניעת אלימות במשפחה התשנ"א-1991 קבועות בסעיף 3 לחוק זה והינן כדלקמן:
(1)    מי שנהג סמוך לפני הגשת הבקשה באלימות בבן משפחתו, או שביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין;  

(2)    התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין;

(3)    מי שהתעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת, או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו;


על פי הוראות החוק למניעת אלימות במשפחה תקפו של צו הגנה לא יעלה על שלושה חודשים ובית המשפט רשאי להאריך את תקפו של הצו מפעם לפעם, ובלבד שהתקופה הכוללת לא תעלה על ששה חודשים.

מנימוקים מיוחדים שיפורטו בהחלטתו, רשאי בית המשפט להאריך את תוקפו של הצו לתקופה כוללת שלא תעלה על שנה אחת.


צו הגנה יינתן בסמוך למועד הגשת הבקשה למתן הצו – בית המשפט יבחן בין היתר את הפרש הזמן שעבר בין האירוע בגינו מבוקש צו ההגנה לבין מועד הגשת הבקשה וזאת כיוון שככל ומרחב הזמן בין האירוע לבין הדיון בבקשה גדול יותר, בית המשפט בדרך כלל לא ייעתר לבקשה כיוון שהאירוע ככל הנראה כבר לא מסכן את המבקש.

בדרך כלל, בית המשפט ייתן את צו ההגנה במעמד צד אחד כלומר בהעדרו של המשיב.

כך או כך, בית המשפט יקבע מועד לדיון  בתוך שבעה ימים ממועד מתן הצו במעמד שני הצדדים.
הסמכות לדון בבקשה לצו הגנה  נתונה הן לבתי משפט השלום הן לבתי משפט לענייני משפחה והן לבתי הדין הרבניים.

 

לבית המשפט נתונה הסמכות לתת צו האוסר על אדם לעשות את אלה, כולם או מקצתם או לקבוע להם תנאים:
1.    להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בה;
2.    להטריד את בן משפחתו בכל דרך ובכל מקום; 
3.    לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו,  והוא אף אם יש לו זכות כלשהי בנכס."

 

מי שהוצא נגדו צו הגנה יוכל להתגונן באמצעות הגשת בקשה לביטול הצו אשר תלווה בתצהיר. במהלך הדיון בבקשה לביטול הצו, יוכל מי שניתן נגדו הצו לחקור את מבקש הצו על תצהירו ולנסות ולהוקיע את גרסתו.
 

משרדנו, העוסק בתחום דיני המשפחה מייצג הן לקוחות המבקשים לקבל צו הגנה והן את מי שניתן נגדו צו ההגנה.

יובהר כי המידע המשפטי המוגש במאמר זה, מהווה מידע כללי בלבד. השימוש במידע, אינו מהווה תחליף לקבלת חוות דעת ו/או ייעוץ משפטי. 
 

נרקיס לביא, עו"ד

04-8581441